Wydarzenia

Grupy

Historia

Dom Sióstr

Ogłoszenia

Intencje

Sakramenty

Galerie

Realizowane

projekty

Polecamy

Kontakt
Realizowane projekty Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku plebanii

Data publikacji:  22.04.2022 roku

na udzielenie zamówienia o wartości powyżej 50 tys. zł netto, zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku plebanii, w następującym zakresie:

-                Wymiana stolarki okiennej o powierzchni 38,81m2, na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,90W/m2K,

-               Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej o powierzchni 10,84m2, na drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U=1,30W/m2K,

-                Docieplenie ścian zewnętrznych na powierzchni 337,39m2, styropianem o współczynniku Lambda równym 0,031W/mK. Optymalna grubość ocieplenia 15cm,

-           Modernizacja źródeł ciepła dla c.o i c.w.u.- zakup i montaż energooszczędnego zasobnika c.w.u o pojemności 120l oraz zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 30kW z automatyką umożliwiającą stosowanie automatycznych obniżeń temperatury w nocy oraz podczas nieobecności użytkowników. 

w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Orzechówce”. 

 

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Orzechówce

Orzechówka 27,

36-220 Jasienica Rosielna

telefon: +48 13 430 61 61,  502 205 108,

e-mail: parafiaorzechowka@gmail.com

Adres strony internetowej: http://www.parafia.orzechowka.eu/

NIP: 6861299297

Regon: 040035295

Termin wykonania zamówienia:

Zakres rzeczowy

Termin realizacji
(dzień, miesiąc, rok)

Elementy zadania

jedn.
miary

wartość

rozpoczęcie

zakończenie

Wymiana stolarki okiennej, na okna o współczynniku przenikania ciepła U=0,90W/m2K.

m2

38,81

01.07.2022

31.08.2022

Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła U=1,30W/m2K.

m2

10,84

01.07.2022

31.08.2022

Docieplenie ścian zewnętrznych, styropianem o współczynniku Lambda równym 0,031W/mK. Optymalna grubość ocieplenia 15cm.

m2

337,39

01.08.2022

30.11.2022

Modernizacja źródeł ciepła dla c.o i c.w.u. Planuje się zakup i montaż energooszczędnego zasobnika c.w.u o pojemności 120l oraz zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 30kW z automatyką umożliwiającą stosowanie automatycznych obniżeń temperatury w nocy oraz podczas nieobecności użytkowników. 

kpl.

2

01.08.2022

30.11.2022

 

Miejsce i termin składania ofert:

1.    Oferty należy składać do dnia 9.05.2022r. do godziny 12:00,
-   w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego (Kancelaria w budynku plebanii), lub przesłać na adres:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Orzechówce

Orzechówka 27,

36-220 Jasienica Rosielna

-  w formie elektronicznej na adres e-mail:
                         parafiaorzechowka@gmail.com
2.    Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zabezpieczonych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany w pkt. VIII.1 zapytania ofertowego oraz posiadać następujące oznaczenia: „Oferta na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku plebanii, w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Orzechówce””. Nie otwierać przed dniem 9.05.2022r. przed godz. 12:00”. Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

 

3.    Ofertę w formie elektronicznej, w przypadku jej wysłania na adres mailowy parafiaorzechowka@gmail.com należy oznaczyć w tytule: „Oferta na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku plebanii, w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Orzechówce”. Nie otwierać przed dniem 9.05.2022r. przed godz. 1200”.

Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:

Ks. Wojciech Szmuc - st. służbowe: Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Rodziny w Orzechówce

        Orzechówka 27,

        36-220 Jasienica Rosielna

        telefon: +48 13 430 61 61,  502 205 108,

  e-mail: parafiaorzechowka@gmail.com

        od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 16:00.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy wraz z załącznikami
  3. Wzór umowy
  4. Załącznik nr 1 do umowy: Harmonogram realizacji prac
  5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
  6. Przedmiar prac
  7. STWiORB

 


Informacja o wyborze wykonawcy (*.pdf)